גאבור סבו - Gábor Szabó > CPAN-Forum

CPAN-Forum

This Release CPAN-Forum-0.11  [Download] [Browse 05 Feb 2005
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (8) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
CPAN Testers PASS (47)   FAIL (3)   UNKNOWN (4)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating **** (1 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Build.PL
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README

Modules

CPAN::Forum Web forum application to discuss CPAN modules    0.11
CPAN::Forum::Build      
CPAN::Forum::Configure      
CPAN::Forum::DBI      
CPAN::Forum::Groups      
CPAN::Forum::INC      
CPAN::Forum::Markup Markup definitions and processing for CPAN::Forum     
CPAN::Forum::Posts      
CPAN::Forum::Subscriptions      
CPAN::Forum::UserInGroup      
CPAN::Forum::Usergroups      
CPAN::Forum::Users      

Other Files

templates/faq.tmpl