יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Class-Workflow > MANIFEST

Download:
Class-Workflow-0.11.tar.gz

Annotate this POD

CPAN RT

Open  0
View/Report Bugs
Source   Latest Release: Class-Workflow-0.11_01
Changes
examples/dbic/lib/Foo/DB.pm
examples/dbic/lib/Foo/DB/Item.pm
examples/dbic/lib/Foo/DB/Workflow/Instance.pm
examples/dbic/lib/Foo/DB/Workflow/State.pm
examples/dbic/lib/Foo/DB/Workflow/Transition.pm
examples/dbic/README
examples/dbic/t/example_dbic.t
examples/example.yaml
examples/example_pop3.t
lib/Class/Workflow.pm  [pod]
lib/Class/Workflow.pmc
lib/Class/Workflow/Context.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Cookbook.pod  [pod]
lib/Class/Workflow/Instance.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Instance/Simple.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/State.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/State/AcceptHooks.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/State/AutoApply.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/State/Simple.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/State/TransitionHash.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/State/TransitionSet.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Transition.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Transition/Deterministic.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Transition/Simple.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Transition/Strict.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Transition/Validate.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Transition/Validate/Simple.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/Util/Delta.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/YAML.pm  [pod]
lib/Class/Workflow/YAML.pmc
Makefile.PL
MANIFEST This list of files
MANIFEST.SKIP
t/01_use.t
t/basic.t
t/delta.t
t/example_dbic.t
t/example_pop3.t
t/yaml.t
META.yml Module meta-data (added by MakeMaker)
SIGNATURE Public-key signature (added by MakeMaker)