نديم ابن ﺤﻣﻮﺪﺓ الخمير - Nadim Khemir > PerlBuildSystem

PerlBuildSystem

This Release PerlBuildSystem-0.44  [Download] [Browse 12 May 2008
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (7) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
CPAN Testers FAIL (282)   UNKNOWN (375)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating **** (1 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Build.PL
Changes
INSTALL
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README

Modules

PBS::Attributes definition of PBS attributes types     0.01
PBS::Build     0.04
PBS::Build::Forked     0.04
PBS::Build::ForkedNodeBuilder     0.01
PBS::Build::LightWeightServer     0.02
PBS::Build::NodeBuilder     0.02
PBS::Build::Threaded     0.01
PBS::Check     0.04
PBS::Config     0.03
PBS::Constants definition of constants use within PBS     0.08
PBS::Cyclic     0.03
PBS::Debug debugger support for PBS     0.03
PBS::DefaultBuild     0.04
PBS::Depend     0.08
PBS::Digest     0.05
PBS::Distributor distributes PBS builder     0.01
PBS::Documentation     0.02
PBS::FrontEnd     0.44
PBS::Graph     0.04
PBS::Graph::Html     0.01
PBS::Graph::Snapshots     0.02
PBS::GraphViz Interface to the GraphViz graphing tool     2.02
PBS::Information     0.04
PBS::Log     0.01
PBS::Output     0.03
PBS::PBS Perl Build System.     0.03
PBS::PBSConfig Handles PBS configuration     0.03
PBS::PBSConfigSwitches     0.03
PBS::Plugin Handle Plugins in PBS     0.04
PBS::PostBuild     0.01
PBS::Prf Support functions for pure perl prf files     0.01
PBS::ProgressBar provide a progress meter on a standard terminal     2.09
PBS::Rules Manipulate PBS rules     0.09
PBS::Rules::Builders     0.01
PBS::Rules::Creator Helps with creator generation     0.01
PBS::Rules::Dependers     0.01
PBS::Rules::Dependers::Subpbs     0.01
PBS::Rules::Metarules     0.01
PBS::Shell     0.02
PBS::Shell::SSH     0.01
PBS::Shell::Telnet     0.01
PBS::SubpbsResult Support for hierarchical projects     0.02
PBS::Triggers     0.01
PBS::Version      
PBS::Warp     0.02
PBS::Warp::Warp0     0.01
PBS::Warp::Warp1_5     0.05
PBS::Warp::Warp1_7     0.02
PBS::Warp::Warp1_8     0.04
PBS::Watch::Client Access to a PBS watch server     0.03
PBS::Watch::InotifyWatcher linux watch mechanism for watch_server.pl     0.1
PBS::Watch::Win32Watcher Win32 watch mechanism for watch_server.pl     0.1
PBS::Wizard     0.02
VisualStudioProjectFile      

Documentation

*PBS* Perl Build System (PBS).  
PBSLib/Builders/Objects.pm  
PBSLib/Configs/Compilers/gcc.pm  
PBSLib/Rules/C.pm  
PBSLib/Rules/C_DependAndBuild.pm  
PBSLib/Rules/C_depender.pm  
PBSLib/Rules/Compilers/cl.pm  
PBSLib/Rules/Compilers/gcc.pm  
PBSLib/Wizards/Plugin.pl  
PBSLib/Wizards/StandardPbsfile.pl  
Pbsfiles/config/as_list.pl  
Pbsfiles/config/force.pl  
Pbsfiles/config/lock.pl  
Pbsfiles/config/parent.pl  
Pbsfiles/cyclic/Pbsfile.pl  
Pbsfiles/debug/1.pl  
Pbsfiles/digest/digest.pl  
Pbsfiles/hello/Pbsfile.pl  
Pbsfiles/hello2/Pbsfile.pl  
Pbsfiles/hello2/main/main.pl  
Pbsfiles/hello2/world/world.pl  
Pbsfiles/language/Pbsfile.pl  
Pbsfiles/locate_or_local/Pbsfile.pl  
Pbsfiles/locate_or_local/trigger.pl  
Pbsfiles/miner/miner.pl  
Pbsfiles/miner/miner_2.pl  
Pbsfiles/miner/miner_3.pl  
Pbsfiles/miner/miner_usb.pl  
Pbsfiles/node_subs/Pbsfile.pl  
Pbsfiles/post_build/post_build.pl  
Pbsfiles/project_config/1.pl  
Pbsfiles/s/s_a1.pl  
Pbsfiles/s/s_b1.pl  
Pbsfiles/s/s_b2.pl  
Pbsfiles/s/s_b3.pl  
Pbsfiles/s/s_c1.pl  
Pbsfiles/test1/P2.pl  
Pbsfiles/test1/P3.pl  
Pbsfiles/test1/Pbsfile.pl  
Pbsfiles/trigger/Pbsfile.pl  
Pbsfiles/trigger/trigger.pl  
Pbsfiles/user_build/user_build.pl  
PerlBuildSystem Make replacement with rules written in perl.  
Plugins/CheckNodeName.pm  
Plugins/CreateDump.pm  
Plugins/CreateLog.pm  
Plugins/EvaluateShellCommand.pm  
Plugins/ExpandObjects.pm  
Plugins/FileWatchClient.pm  
Plugins/GraphGeneration.pm  
Plugins/PackageVisualisation.pm  
Plugins/PostPbs.pm  
Plugins/SimplifyRule.pm  
Plugins/TreeVisualisation.pm  
Plugins/Visualisation.pm  
VisualStudioProject  
build_server.pl  
doc/Cookbook/Java/simple_java/Pbsfile.pl  
doc/Cookbook/Java/simple_java_2/Pbsfile.pl  
doc/Cookbook/Java/simple_java_jar/Pbsfile.pl  
doc/Cookbook/cookbook.pod  
doc/PBS_short_introduction.pod  
doc/documenting_pbsfile.pod  
doc/pbs_users_guide.pod  
doc/pnw2004/TODO  
doc/pnw2004/a_pbs_slide.pod  
doc/user_manual.pod  
script/generate_project.pl  
watch_server.pl uses the file system file watch system to accelerate PBS  

Other Files

doc/pnw2004/README