نديم ابن ﺤﻣﻮﺪﺓ الخمير - Nadim Khemir > Spreadsheet-Perl > MANIFEST

Download:
Spreadsheet-Perl-0.12.tar.gz

Annotate this POD

CPAN RT

New  2
Open  0
View/Report Bugs
Source  
Changes
Makefile.PL
MANIFEST
Perl.pm  [pod]
README
test.pl
Todo.txt
Perl/Address.pm  [pod]
Perl/Arithmetic.pm  [pod]
Perl/ASCIITable.pm  [pod]
Perl/Cache.pm  [pod]
Perl/Devel.pm  [pod]
Perl/Format.pm  [pod]
Perl/Formula.pm  [pod]
Perl/Function.pm  [pod]
Perl/InsertDelete.pm  [pod]
Perl/Html.pm  [pod]
Perl/Label.pm  [pod]
Perl/Lock.pm  [pod]
Perl/PerlFormula.pm  [pod]
Perl/QuerySet.pm  [pod]
Perl/RangeValues.pm  [pod]
Perl/ReadWrite.pm  [pod]
Perl/Reference.pm  [pod]
Perl/UserData.pm  [pod]
Perl/Validator.pm  [pod]
t/test_template
t/0100_perl_formula.t
examples/ref2.pl
examples/ascii_table2.pl
examples/create_setup.pl
examples/Address_test.pl
examples/read_write.pl
examples/delete_row.gnumeric
examples/autofill.pl
examples/labels.pl
examples/ss_setup.pl
examples/row_column_star.pl
examples/dump_html.pl
examples/cache.pl
examples/triggers.pl
examples/html_dump.html
examples/attributes.pl
examples/sort.pl
examples/fetch_function.pl
examples/ss_data.pl
examples/debug.pl
examples/function_definition.pl
examples/user_data.pl
examples/format.pl
examples/store_on_fetch.pl
examples/delete_function.pl
examples/generated_ss_data.pl
examples/ref.pl
examples/address_manipulation.pl
examples/debug_from_formula.pl
examples/formula_relocating.pl
examples/tie.pl
examples/perl_formula.pl
examples/store_function.pl
examples/perl_formula_args.pl
examples/range_values.pl
examples/prima.pl  [pod]
examples/ascii_table.pl
examples/query_set.pl
examples/inter_spreadsheet.pl
examples/formula.pl
examples/validator.pl
examples/name_and_lock.pl
examples/work.pl
examples/cyclic_error.pl
META.yml Module meta-data (added by MakeMaker)