search.cpan.org is shutting down
For details read Perl NOC. After June 25th this page will redirect to MetaCPAN.org
山科 氷魚 (YAMASHINA Hio) > Unicode-Japanese > MANIFEST

Download:
Unicode-Japanese-0.49.tar.gz

Annotate this POD

CPAN RT

New  2
Open  0
View/Report Bugs
Source  
bin/ujconv  [pod] iconv-like tool with Unicode::Japanese
bin/ujguess  [pod] Unicode::Japanese ¤ˤè¤ëʸ»�¥ÉȽÄê¥ġ¼¥ë
c_lib/alloc.c
c_lib/any_to_utf8.c
c_lib/autogen.pl
c_lib/charcode.c
c_lib/chk_sjis.c
c_lib/conv.c
c_lib/eucjp.c
c_lib/getcode.c
c_lib/getcode_map.c
c_lib/jis.c
c_lib/libunijp.mlpod  [pod]
c_lib/Makefile
c_lib/patchlevel.h
c_lib/sample.c
c_lib/sjis.c
c_lib/t/00_load.c
c_lib/t/00_load.t
c_lib/t/01_new.c
c_lib/t/01_new.t
c_lib/t/02_utf8.c
c_lib/t/02_utf8.t
c_lib/t/03_sjis.c
c_lib/t/03_sjis.t
c_lib/t/04_eucjp.c
c_lib/t/04_eucjp.t
c_lib/t/05_jis.c
c_lib/t/05_jis.t
c_lib/t/06_ucs2.c
c_lib/t/06_ucs2.t
c_lib/t/07_utf16.c
c_lib/t/07_utf16.t
c_lib/t/08_ucs4.c
c_lib/t/08_ucs4.t
c_lib/t/Makefile
c_lib/table_ea2u1.c
c_lib/table_ea2u1s.c
c_lib/table_ea2u2.c
c_lib/table_ea2u2s.c
c_lib/table_ed2u.c
c_lib/table_ei2u1.c
c_lib/table_ei2u2.c
c_lib/table_ej2u1.c
c_lib/table_ej2u2.c
c_lib/table_eu2a1.c
c_lib/table_eu2a1s.c
c_lib/table_eu2a2.c
c_lib/table_eu2a2s.c
c_lib/table_eu2d.c
c_lib/table_eu2i1.c
c_lib/table_eu2i2.c
c_lib/table_eu2j1.c
c_lib/table_eu2j2.c
c_lib/table_s2u.c
c_lib/table_u2s.c
c_lib/ucs2.c
c_lib/ucs4.c
c_lib/ujconv.c
c_lib/ujguess.c
c_lib/unijp.c
c_lib/unijp.h
c_lib/unijp_build.h
c_lib/unijp_table.h
c_lib/unijp_types.h
c_lib/utf16.c
c_lib/utf8.c
c_lib/utf8_to_any.c
c_lib/xs_compat.c
c_lib/xs_compat.h
Changes
conv.c sjis<=>utf8 ÊѴ¹¥³¡¼¥É
erlang/Changes
erlang/Makefile
erlang/decode_term.c
erlang/test1.erl
erlang/unijp.erl
erlang/unijp.pod  [pod]
erlang/unijp_driver.c
eucjp.c sjis<=>eucjp ÊѴ¹¥³¡¼¥É
getcode.c getcode
getcode.h
getcode_map.c getcodeÍѾõÂÖÁ«°ܥơ¼¥֥ë
hints/freebsd.pl hints ¥ե¡¥¤¥ë (FreeBSD)
hints/linux.pl hints ¥ե¡¥¤¥ë (Linux)
hints/MSWin32.pl hints ¥ե¡¥¤¥ë (MSWin32)
hints/solaris.pl hitns ¥ե¡¥¤¥ë (Solaris 8 °ʹß)
hints/sunos.pl hints ¥ե¡¥¤¥ë (SunOS µڤÓ Solaris 2.6 °ÊÁ°)
inc/ExtUtils/MY_Metafile.pm
Japanese.h XS-Unicode::Japanese ¤γƼïÁ°ÊýÀë¸À
Japanese.xs Unicode::Japanese XSÀë¸À
jis.c sjis<=>jis ÊѴ¹¥³¡¼¥É
lib/Unicode/Japanese.mlpod  [pod] Unicode::Japanese ¿¸À¸ìPOD
lib/Unicode/Japanese.pm  [pod] Unicode::Japanese ¥ѥ屡¼¥¸
lib/Unicode/Japanese/JA.pod  [pod] Unicode::Japanese ÆüËܸì¥ɥ­¥å¥á¥ó¥È
Makefile.PL
MANIFEST MANIFEST in Japanese
MANIFEST.en MANIFEST in English
MANIFEST.noxs
memmap_common.c ¥ǡ¼¥¿¥ե¡¥¤¥ë¤ο¶¤êʬ¤±
memmap_unix.c ¥ǡ¼¥¿¥ե¡¥¤¥ë¤Υá¥â¥ê¥ޥåץ³¡¼¥É(UNIX)
memmap_win32.c ¥ǡ¼¥¿¥ե¡¥¤¥ë¤Υá¥â¥ê¥ޥåץ³¡¼¥É(Win32)
META.yml Module meta-data (added by MakeMaker)
README
SIGNATURE module signature; you can verify the module with cpansign
sjis.c sjisÍ­¸úȽÄê¥ơ¼¥֥ë
sjis.h sjisÍ­¸úȽÄê¥ơ¼¥֥ë Á°ÊýÀë¸À
sjis_doti.c sjis(dot-i)<=>utf8 ÊѴ¹¥³¡¼¥É
sjis_imode1.c sjis(i-mode1)<=>utf8 ÊѴ¹¥³¡¼¥É
sjis_imode2.c sjis(i-mode2)<=>utf8 ÊѴ¹¥³¡¼¥É
sjis_jsky1.c sjis(j-sky1)<=>utf8 ÊѴ¹¥³¡¼¥É
sjis_jsky2.c sjis(j-sky2)<=>utf8 ÊѴ¹¥³¡¼¥É
str.h SV* ÁàºîÍѥ¯¥饹
t/0.loadxs.t
t/00-load.t
t/allchar_eucjp_sjis.t
t/allchar_sjis_eucjp.t
t/allchar_ucs4.t
t/allchar_utf8.pl
t/base.t
t/emoji-imode-utf8.t
t/emoji-jsky-chopped.t
t/emoji-jsky-utf8.t
t/emoji.t
t/esc.pl À©¸æʸ»ú¤򥨥¹¥±¡¼¥פ¹¤ë´ؿô. t/*.t ÍÑ.
t/fromutf8.t
t/getcode.t
t/hirakata.t
t/illegal.t
t/illlet.t
t/jis.t
t/outrange.t
t/pod-coverage.t
t/pod.t
t/random.pl
t/random_redo.pl
t/sjis_extras.t
t/toutf8.t
t/ucs2_utf8.pl
t/utf16.t
t/utf8flag.t
t/util.t
t/v031_getcode_jiskana.t
t/v038_guess_imode2.t
t/v041_sjisau.t
t/v045_getcode_doti.t
t/v045_imodexs.t
t/v046_earlycall.t
t/verify_sjis_ucs2.pl
t/v048_xs_internal.t
t/wavedash.t
t/z2h.t
ucs2_utf8.c
ucs4.c
utf16.c
utf8.c
win32/Japanese.rc
win32/resource.h
wordsize.c
xs_test.c xs¥³¥ó¥ѥ¤¥ë¥ƥ¹¥ÈÍѥ³¡¼¥É