יצחק גולדסטנד > libapreq2

libapreq2

This Release libapreq2-2.13  [Download] [Browse 02 Dec 2010
Other Releases
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (16) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
CPAN Testers PASS (12)   FAIL (7)   UNKNOWN (784)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating ***** (2 Reviews) [ Rate this distribution ]
License Unknown
Special Files
CHANGES
INSTALL
LICENSE
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README

Modules

APR::Request::CallbackTable      
APR::Request::ConstantsTable      
APR::Request::Cookie wrapper for libapreq2's cookie API.      
APR::Request::FunctionTable      
APR::Request::Param wrapper for libapreq2's param API.      
APR::Request::StructureTable      
Apache2::Cookie HTTP Cookies Class     2.13
Apache2::Request Methods for dealing with client request data     2.13
Apache2::Upload Methods for dealing with file uploads.     2.13

Documentation

APR::Request wrapper for libapreq2's module/handle API.  
APR::Request::Apache2 wrapper for a mod_apreq2 handle.  
APR::Request::CGI wrapper for libapreq2's CGI handle.  
APR::Request::Error wrapper for libapreq2's error API.  
APR::Request::Hook wrapper for libapreq2's hook API.  
APR::Request::Parser wrapper for libapreq2's parser API.  
FAQ.pod  

Other Files

docs/html/annotated.html
docs/html/apreq_8h-source.html
docs/html/apreq_8h.html
docs/html/apreq__cookie_8h-source.html
docs/html/apreq__cookie_8h.html
docs/html/apreq__error_8h-source.html
docs/html/apreq__error_8h.html
docs/html/apreq__module_8h-source.html
docs/html/apreq__module_8h.html
docs/html/apreq__module__apache2_8h-source.html
docs/html/apreq__module__apache_8h-source.html
docs/html/apreq__param_8h-source.html
docs/html/apreq__param_8h.html
docs/html/apreq__parser_8h-source.html
docs/html/apreq__parser_8h.html
docs/html/apreq__util_8h-source.html
docs/html/apreq__util_8h.html
docs/html/apreq__version_8h-source.html
docs/html/apreq__version_8h.html
docs/html/apreq_changes.html
docs/html/apreq_faq.html
docs/html/apreq_install.html
docs/html/apreq_license.html
docs/html/apreq_notice.html
docs/html/apreq_status.html
docs/html/examples.html
docs/html/files.html
docs/html/functions.html
docs/html/functions_vars.html
docs/html/globals.html
docs/html/globals_defs.html
docs/html/globals_enum.html
docs/html/globals_eval.html
docs/html/globals_func.html
docs/html/globals_type.html
docs/html/group__apreq__lang.html
docs/html/group__apreq__module.html
docs/html/group__apreq__xs.html
docs/html/group__apreq__xs__apr__request.html
docs/html/group__apreq__xs__apr__request__apache2.html
docs/html/group__apreq__xs__apr__request__cgi.html
docs/html/group__apreq__xs__apr__request__cookie.html
docs/html/group__apreq__xs__apr__request__error.html
docs/html/group__apreq__xs__apr__request__param.html
docs/html/group__apreq__xs__cookie.html
docs/html/group__apreq__xs__request.html
docs/html/group__apreq__xs__upload.html
docs/html/group__libapreq2.html
docs/html/group__mod__apreq2.html
docs/html/index.html
docs/html/modules.html
docs/html/pages.html
docs/html/structapreq__cookie__t.html
docs/html/structapreq__handle__t.html
docs/html/structapreq__hook__find__param__ctx__t.html
docs/html/structapreq__hook__t.html
docs/html/structapreq__module__t.html
docs/html/structapreq__param__t.html
docs/html/structapreq__parser__t.html
docs/html/structapreq__value__t.html
docs/html/todo.html
docs/man/man3/apreq_faq.3
glue/README
glue/perl/README
win32/README