View on
MetaCPAN
Gianni Ceccarelli > Tree-Transform-XSLTish-0.3 > Tree::Transform::XSLTish::Context

Download:
Tree-Transform-XSLTish-0.3.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Module Version: 0.3   Source  

NAME ^

Tree::Transform::XSLTish::Context - helper class

AUTHOR ^

Gianni Ceccarelli <dakkar@thenautilus.net>

syntax highlighting: