Dave Rolsky > DateTime-Locale-0.45 > DateTime::Locale::yo_NG

Download:
DateTime-Locale-0.45.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

Website

CPAN RT

New  2
Open  0
View/Report Bugs
Source   Latest Release: DateTime-Locale-0.92

NAME ^

DateTime::Locale::yo_NG

SYNOPSIS ^

 use DateTime;

 my $dt = DateTime->now( locale => 'yo_NG' );
 print $dt->month_name();

DESCRIPTION ^

This is the DateTime locale package for Yoruba Nigeria.

DATA ^

This locale inherits from the DateTime::Locale::yo locale.

It contains the following data.

Days

Wide (format)

 Ọjọ́ Ajé
 Ọjọ́ Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Ọjọ́ Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé
 Ọjọ́ Ẹtì
 Ọjọ́ Àbámẹ́ta
 Ọjọ́ Àìkú

Abbreviated (format)

 Ajé
 Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé
 Ẹtì
 Àbámẹ́ta
 Àìkú

Narrow (format)

 Ajé
 Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé
 Ẹtì
 Àbámẹ́ta
 Àìkú

Wide (stand-alone)

 Ọjọ́ Ajé
 Ọjọ́ Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Ọjọ́ Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé
 Ọjọ́ Ẹtì
 Ọjọ́ Àbámẹ́ta
 Ọjọ́ Àìkú

Abbreviated (stand-alone)

 Ajé
 Ìsẹ́gun
 Ọjọ́rú
 Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé
 Ẹtì
 Àbámẹ́ta
 Àìkú

Narrow (stand-alone)

 2
 3
 4
 5
 6
 7
 1

Months

Wide (format)

 Oṣù Ṣẹ́rẹ́
 Oṣù Èrèlè
 Oṣù Ẹrẹ̀nà
 Oṣù Ìgbé
 Oṣù Ẹ̀bibi
 Oṣù Òkúdu
 Oṣù Agẹmọ
 Oṣù Ògún
 Oṣù Owewe
 Oṣù Ọ̀wàrà
 Oṣù Bélú
 Oṣù Ọ̀pẹ̀

Abbreviated (format)

 Ṣẹ́rẹ́
 Èrèlè
 Ẹrẹ̀nà
 Ìgbé
 Ẹ̀bibi
 Òkúdu
 Agẹmọ
 Ògún
 Owewe
 Ọ̀wàrà
 Bélú
 Ọ̀pẹ̀

Narrow (format)

 Ṣẹ́rẹ́
 Èrèlè
 Ẹrẹ̀nà
 Ìgbé
 Ẹ̀bibi
 Òkúdu
 Agẹmọ
 Ògún
 Owewe
 Ọ̀wàrà
 Bélú
 Ọ̀pẹ̀

Wide (stand-alone)

 Oṣù Ṣẹ́rẹ́
 Oṣù Èrèlè
 Oṣù Ẹrẹ̀nà
 Oṣù Ìgbé
 Oṣù Ẹ̀bibi
 Oṣù Òkúdu
 Oṣù Agẹmọ
 Oṣù Ògún
 Oṣù Owewe
 Oṣù Ọ̀wàrà
 Oṣù Bélú
 Oṣù Ọ̀pẹ̀

Abbreviated (stand-alone)

 Ṣẹ́rẹ́
 Èrèlè
 Ẹrẹ̀nà
 Ìgbé
 Ẹ̀bibi
 Òkúdu
 Agẹmọ
 Ògún
 Owewe
 Ọ̀wàrà
 Bélú
 Ọ̀pẹ̀

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Quarters

Wide (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Abbreviated (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Abbreviated (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide

 Saju Kristi
 Lehin Kristi

Abbreviated

 SK
 LK

Narrow

 SK
 LK

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ọjọ́ Ìsẹ́gun, 2008 Oṣù Èrèlè 05
  1995-12-22T09:05:02 = Ọjọ́ Ẹtì, 1995 Oṣù Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Ọjọ́ Àbámẹ́ta, -10 Oṣù Owewe 15

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Oṣù Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Oṣù Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Oṣù Owewe 15

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Owewe 15

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -010-09-15

Default

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Owewe 15

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Default

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Ọjọ́ Ìsẹ́gun, 2008 Oṣù Èrèlè 05 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Ọjọ́ Ẹtì, 1995 Oṣù Ọ̀pẹ̀ 22 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Ọjọ́ Àbámẹ́ta, -10 Oṣù Owewe 15 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Oṣù Èrèlè 5 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Oṣù Ọ̀pẹ̀ 22 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Oṣù Owewe 15 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Èrèlè 5 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ọ̀pẹ̀ 22 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Owewe 15 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = -010-09-15 04:44

Default

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Èrèlè 5 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ọ̀pẹ̀ 22 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Owewe 15 04:44:23

Available Formats

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

EEEd (d EEE)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Ìsẹ́gun
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Ẹtì
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Àbámẹ́ta

Hm (H:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 àárọ̀

Hms (H:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ọ̀sán
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 àárọ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 àárọ̀

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

Md (M-d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2-5
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = 9-15

MEd (E, M-d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun, 2-5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì, 12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta, 9-15

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = Ọ̀pẹ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = Owewe

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Owewe 15

MMMEd (E MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta Owewe 15

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Oṣù Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Oṣù Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Oṣù Owewe 15

MMMMEd (E MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun Oṣù Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì Oṣù Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta Oṣù Owewe 15

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (y-M)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-2
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-9

yMEd (EEE, y-M-d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun, 2008-2-5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì, 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta, -10-9-15

yMMM (y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ọ̀pẹ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Owewe

yMMMEd (EEE, y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Ìsẹ́gun, 2008 Èrèlè 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ẹtì, 1995 Ọ̀pẹ̀ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Àbámẹ́ta, -10 Owewe 15

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Oṣù Èrèlè
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Oṣù Ọ̀pẹ̀
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Oṣù Owewe

yQ (y Q)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 1
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 4
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 3

yQQQ (y QQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

Ọjọ́ Ajé

SUPPORT ^

See DateTime::Locale.

AUTHOR ^

Dave Rolsky <autarch@urth.org>

COPYRIGHT ^

Copyright (c) 2008 David Rolsky. All rights reserved. This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

This module was generated from data provided by the CLDR project, see the LICENSE.cldr in this distribution for details on the CLDR data's license.

syntax highlighting: