יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > DBIx-Class-Journal-0.900001_02 > MANIFEST

Download:
DBIx-Class-Journal-0.900001_02.tar.gz

Annotate this POD

CPAN RT

New  1
Open  0
View/Report Bugs
Source   Latest Release: DBIx-Class-Journal-0.900201
Changes
lib/DBIx/Class/Journal.pm  [pod]
lib/DBIx/Class/Journal/EvalWrap.pm  [pod]
lib/DBIx/Class/Schema/Journal.pm
lib/DBIx/Class/Schema/Journal/DB.pm
lib/DBIx/Class/Schema/Journal/DB/AuditHistory.pm
lib/DBIx/Class/Schema/Journal/DB/AuditLog.pm
lib/DBIx/Class/Schema/Journal/DB/AuduitLog.pm
lib/DBIx/Class/Schema/Journal/DB/ChangeLog.pm
lib/DBIx/Class/Schema/Journal/DB/ChangeSet.pm
Makefile.PL
MANIFEST This list of files
MANIFEST.SKIP
NOTES
t/01test.t
t/02noautodeploy.t
t/lib/DBICTest.pm
t/lib/DBICTest/Schema.pm
t/lib/DBICTest/Schema/Artist.pm
t/lib/DBICTest/Schema/CD.pm
t/lib/DBICTest/Schema/Track.pm
TODO
META.yml Module meta-data (added by MakeMaker)