יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > KiokuDB-0.51 > MANIFEST

Download:
KiokuDB-0.51.tar.gz

Annotate this POD

CPAN RT

New  3
Open  2
View/Report Bugs
Source   Latest Release: KiokuDB-0.57
bench/shootout.pl
bench/size.pl
bench/small.pl
bin/kioku
Changes
lib/KiokuDB.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Hash.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/BinarySafe.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/Broken.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/Clear.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/Concurrency/POSIX.pm
lib/KiokuDB/Backend/Role/GC.pm
lib/KiokuDB/Backend/Role/Prefetch.pm
lib/KiokuDB/Backend/Role/Query.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/Query/GIN.pm
lib/KiokuDB/Backend/Role/Query/Simple.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/Query/Simple/Linear.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/Scan.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/TXN.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/TXN/Memory.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/TXN/Memory/Scan.pm
lib/KiokuDB/Backend/Role/TXN/Nested.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Role/UnicodeSafe.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/Delegate.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/JSON.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/JSPON.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/JSPON/Collapser.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/JSPON/Converter.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/JSPON/Expander.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/Memory.pm
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/Null.pm
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/Storable.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/Serialize/YAML.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/TypeMap/Default.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Backend/TypeMap/Default/JSON.pm
lib/KiokuDB/Backend/TypeMap/Default/Storable.pm
lib/KiokuDB/Class.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Collapser.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Collapser/Buffer.pm
lib/KiokuDB/Entry.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Entry/Skip.pm
lib/KiokuDB/Error.pm
lib/KiokuDB/Error/MissingObjects.pm
lib/KiokuDB/Error/UnknownObjects.pm
lib/KiokuDB/GC/Naive.pm  [pod]
lib/KiokuDB/GC/Naive/Mark.pm
lib/KiokuDB/GC/Naive/Sweep.pm
lib/KiokuDB/GIN.pm  [pod]
lib/KiokuDB/LinkChecker.pm  [pod]
lib/KiokuDB/LinkChecker/Results.pm
lib/KiokuDB/Linker.pm  [pod]
lib/KiokuDB/LiveObjects.pm  [pod]
lib/KiokuDB/LiveObjects/Guard.pm
lib/KiokuDB/LiveObjects/Scope.pm  [pod]
lib/KiokuDB/LiveObjects/TXNScope.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Meta/Attribute/DoNotSerialize.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Meta/Attribute/Lazy.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Meta/Instance.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Reference.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/API.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/Cacheable.pm
lib/KiokuDB/Role/ID.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/ID/Content.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/ID/Digest.pm
lib/KiokuDB/Role/Immutable.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/Immutable/Transitive.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/Intrinsic.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/Scan.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/TypeMap.pm
lib/KiokuDB/Role/Upgrade/Data.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/Upgrade/Handlers.pm
lib/KiokuDB/Role/Upgrade/Handlers/Table.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/UUIDs.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/UUIDs/DataUUID.pm
lib/KiokuDB/Role/UUIDs/LibUUID.pm
lib/KiokuDB/Role/UUIDs/SerialIDs.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/Verbosity.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Role/WithDigest.pm
lib/KiokuDB/Serializer.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Serializer/JSON.pm
lib/KiokuDB/Serializer/Memory.pm
lib/KiokuDB/Serializer/Storable.pm
lib/KiokuDB/Serializer/YAML.pm
lib/KiokuDB/Set.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Set/Base.pm
lib/KiokuDB/Set/Deferred.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Set/Loaded.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Set/Storage.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Set/Stored.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Set/Transient.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Stream/Objects.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Test.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Test/Company.pm
lib/KiokuDB/Test/Digested.pm
lib/KiokuDB/Test/Employee.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Binary.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/CAS.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Clear.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Concurrency.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/GIN/Class.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/MassInsert.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/ObjectGraph.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Overwrite.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Refresh.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/RootSet.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Scan.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Sets.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/SimpleSearch.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Small.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/TXN.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/TXN/Nested.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/TXN/Scan.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/TypeMap/Default.pm
lib/KiokuDB/Test/Fixture/Unicode.pm
lib/KiokuDB/Test/Person.pm
lib/KiokuDB/Thunk.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Tutorial.pod  [pod]
lib/KiokuDB/Tutorial/JA.pod
lib/KiokuDB/TypeMap.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/ClassBuilders.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Composite.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Default.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Default/Canonical.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Default/JSON.pm
lib/KiokuDB/TypeMap/Default/Passthrough.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Default/Storable.pm
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Alias.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Callback.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Closure.pm
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Compiled.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/JSON/Scalar.pm
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/MOP.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Naive.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Passthrough.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Ref.pm
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Set.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Std.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Std/Compile.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Std/Expand.pm
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Std/ID.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/Std/Intrinsic.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Entry/StorableHook.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Resolver.pm  [pod]
lib/KiokuDB/TypeMap/Shadow.pm  [pod]
lib/KiokuDB/Util.pm  [pod]
lib/Moose/Meta/Attribute/Custom/Trait/KiokuDB/DoNotSerialize.pm
lib/Moose/Meta/Attribute/Custom/Trait/KiokuDB/Lazy.pm
lib/POD2/JA/KiokuDB/Tutorial.pod  [pod]
Makefile.PL
MANIFEST This list of files
MANIFEST.SKIP
notes/std_layout.txt
README.mkdn
t/coderefs.t
t/collapser.t
t/digest.t
t/directory.t
t/entry.t
t/gc_naive.t
t/gin.t
t/hash.t
t/hash_backend.t
t/jspon_serialization.t
t/kiokudb_class_native.t
t/lazy.t
t/link_checker.t
t/link_checker_real.t
t/live_objs.t
t/moose_triggers.t
t/ref.t
t/scaling.t
t/serializer.t
t/stream.t
t/tied.t
t/typemap.t
t/typemap_default_json.t
t/typemap_default_storable.t
t/typemap_entry_callback.t
t/typemap_entry_mop.t
t/typemap_entry_naive.t
t/typemap_entry_passthrough.t
t/typemap_entry_storable.t
t/typemap_extra.t
t/typemap_resolver.t
t/typemap_values.t
t/uuid.t
t/versioning.t
TODO
META.yml Module meta-data (added by MakeMaker)
SIGNATURE Public-key signature (added by MakeMaker)