View on
MetaCPAN
Salve J. Nilsen > App-Kaizendo-0.000_003 > App::Kaizendo::Web

Download:
App-Kaizendo-0.000_003.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

Source  

NAME ^

App::Kaizendo::Web - Configuration class for the Kaizendo Catalyst app

SYNOPSIS ^

    script/kaizendo_server.pl

DESCRIPTION ^

App::Kaizendo::Web is the main configuration class for the Kaizendo webapp.

SEE ALSO ^

App::Kaizendo::Web::Controller::Root, Catalyst

AUTHORS, COPYRIGHT AND LICENSE ^

See App::Kaizendo for Authors, Copyright and License information.

syntax highlighting: