גאבור סבו - Gábor Szabó > WebService-GData-0.06

WebService-GData-0.06

This Release WebService-GData-0.06  [Download] [Browse 18 Oct 2013
Other Releases
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (2) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
Repository https://github.com/szabgab/WebService-GData
CPAN Testers PASS (780)   NA (5)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating **** (3 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Changes
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README

Modules

WebService::GData Google data protocol v2.     0.06
WebService::GData::Base core read/write methods over HTTP for google data API v2.     0.0203
WebService::GData::Batch      
WebService::GData::Batch::Entry      
WebService::GData::Batch::Response      
WebService::GData::ClientLogin implements ClientLogin authorization for google data related APIs v2.     0.0106
WebService::GData::Collection Composite class redispatching method calls to query the items data.     0.0104
WebService::GData::Constants constants (namespaces,format,services...) used for Google data APIs.     1.06
WebService::GData::Error create an error and parse errors from Google data APIs v2.     1.02
WebService::GData::Error::Entry Wrap an xml error sent back by Google data APIs v2.     1.02
WebService::GData::Feed Base class wrapping json atom feed for google data API v2.     0.0108
WebService::GData::Feed::Entry Base class wrapping json atom feed entry tags for google data API v2.     0.0104
WebService::GData::Iterator      
WebService::GData::Node Abstract class representing an xml node/tag     0.06
WebService::GData::Node::APP      
WebService::GData::Node::APP::Control      
WebService::GData::Node::APP::Draft      
WebService::GData::Node::APP::Edited      
WebService::GData::Node::AbstractEntity Abstract proxy class representing several xml nodes.     0.0103
WebService::GData::Node::Atom      
WebService::GData::Node::Atom::AtomEntity     0.0102
WebService::GData::Node::Atom::Author      
WebService::GData::Node::Atom::AuthorEntity     0.0102
WebService::GData::Node::Atom::Category      
WebService::GData::Node::Atom::Content      
WebService::GData::Node::Atom::Entry      
WebService::GData::Node::Atom::EntryEntity     0.0101
WebService::GData::Node::Atom::Feed      
WebService::GData::Node::Atom::FeedEntity     0.0101
WebService::GData::Node::Atom::Generator      
WebService::GData::Node::Atom::Id      
WebService::GData::Node::Atom::Link      
WebService::GData::Node::Atom::Logo      
WebService::GData::Node::Atom::Name      
WebService::GData::Node::Atom::Published      
WebService::GData::Node::Atom::Summary      
WebService::GData::Node::Atom::Title      
WebService::GData::Node::Atom::Updated      
WebService::GData::Node::Atom::Uri      
WebService::GData::Node::GD      
WebService::GData::Node::GD::AditionalName      
WebService::GData::Node::GD::Agent      
WebService::GData::Node::GD::AttendeeStatus      
WebService::GData::Node::GD::AttendeeType      
WebService::GData::Node::GD::City      
WebService::GData::Node::GD::Comments      
WebService::GData::Node::GD::Country      
WebService::GData::Node::GD::Deleted      
WebService::GData::Node::GD::Email      
WebService::GData::Node::GD::EntryLink      
WebService::GData::Node::GD::EventStatus      
WebService::GData::Node::GD::ExtendedProperty      
WebService::GData::Node::GD::FamilyName      
WebService::GData::Node::GD::FeedLink      
WebService::GData::Node::GD::FormattedAddress      
WebService::GData::Node::GD::GivenName      
WebService::GData::Node::GD::Housename      
WebService::GData::Node::GD::Im      
WebService::GData::Node::GD::Money      
WebService::GData::Node::GD::Name      
WebService::GData::Node::GD::Neighborhood      
WebService::GData::Node::GD::OrgDepartment      
WebService::GData::Node::GD::OrgJobDescription      
WebService::GData::Node::GD::OrgName      
WebService::GData::Node::GD::OrgSymbol      
WebService::GData::Node::GD::OrgTitle      
WebService::GData::Node::GD::Organization      
WebService::GData::Node::GD::OriginalEvent      
WebService::GData::Node::GD::PhoneNumber      
WebService::GData::Node::GD::Pobox      
WebService::GData::Node::GD::PostalAddress      
WebService::GData::Node::GD::Postcode      
WebService::GData::Node::GD::Rating      
WebService::GData::Node::GD::Recurrence      
WebService::GData::Node::GD::RecurrenceException      
WebService::GData::Node::GD::Region      
WebService::GData::Node::GD::Reminder      
WebService::GData::Node::GD::ResourceId      
WebService::GData::Node::GD::Street      
WebService::GData::Node::GD::StructuredPostalAddress      
WebService::GData::Node::GD::Subregion      
WebService::GData::Node::GD::Transparency      
WebService::GData::Node::GD::Visibility      
WebService::GData::Node::GD::When      
WebService::GData::Node::GD::Where      
WebService::GData::Node::GD::Who      
WebService::GData::Node::GML      
WebService::GData::Node::GML::Point      
WebService::GData::Node::GML::Pos      
WebService::GData::Node::GeoRSS      
WebService::GData::Node::GeoRSS::Where      
WebService::GData::Node::Media      
WebService::GData::Node::Media::Category      
WebService::GData::Node::Media::Content      
WebService::GData::Node::Media::Credit      
WebService::GData::Node::Media::Description      
WebService::GData::Node::Media::Group      
WebService::GData::Node::Media::GroupEntity     0.0102
WebService::GData::Node::Media::Keywords      
WebService::GData::Node::Media::Player      
WebService::GData::Node::Media::Rating      
WebService::GData::Node::Media::Restriction      
WebService::GData::Node::Media::Thumbnail      
WebService::GData::Node::Media::Title      
WebService::GData::Node::OpenSearch      
WebService::GData::Node::OpenSearch::ItemsPerPage      
WebService::GData::Node::OpenSearch::StartIndex      
WebService::GData::Node::OpenSearch::TotalResults      
WebService::GData::Node::PointEntity     0.0101
WebService::GData::Query implements the core query parameters available in the google data API v2.     0.0205
WebService::GData::Serialize Factory class that loads the proper serialize package     0.0101
WebService::GData::Serialize::XML     0.0103
WebService::GData::YouTube Access YouTube contents(read/write) with API v2.     0.0206
WebService::GData::YouTube::Constants constants used for YouTube service.     1.02
WebService::GData::YouTube::Feed     0.0101
WebService::GData::YouTube::Feed::Comment a comment for a video (read/write) for data API v2.     0.0104
WebService::GData::YouTube::Feed::Complaint add a complaint about a video (read/write) for data API v2.     0.0101
WebService::GData::YouTube::Feed::Favorite     0.0101
WebService::GData::YouTube::Feed::Friend a user contact list (read/write) for data API v2.     0.0101
WebService::GData::YouTube::Feed::Playlist     0.0101
WebService::GData::YouTube::Feed::PlaylistLink playlists meta data (read/write) for data API v2.     0.0103
WebService::GData::YouTube::Feed::UserProfile a youtube user profile for data API v2.     0.0101
WebService::GData::YouTube::Feed::Video a Video YouTube contents(read/write) for data API v2.     0.0201
WebService::GData::YouTube::Feed::VideoMessage a video message (read/write) for data API v2.     0.0101
WebService::GData::YouTube::Query implements the core query parameters available in YouTube Service API v2.     0.0102
WebService::GData::YouTube::StagingServer switch to the staging server.      
WebService::GData::YouTube::YT     0.0101
WebService::GData::YouTube::YT::AboutMe      
WebService::GData::YouTube::YT::AccessControl      
WebService::GData::YouTube::YT::Age      
WebService::GData::YouTube::YT::AspectRatio      
WebService::GData::YouTube::YT::Books      
WebService::GData::YouTube::YT::Company      
WebService::GData::YouTube::YT::CountHint      
WebService::GData::YouTube::YT::Derived      
WebService::GData::YouTube::YT::Duration      
WebService::GData::YouTube::YT::FirstName      
WebService::GData::YouTube::YT::Gender      
WebService::GData::YouTube::YT::GroupEntity     0.0101
WebService::GData::YouTube::YT::Hobbies      
WebService::GData::YouTube::YT::Hometown      
WebService::GData::YouTube::YT::Incomplete      
WebService::GData::YouTube::YT::LastName      
WebService::GData::YouTube::YT::Location      
WebService::GData::YouTube::YT::Media::Content      
WebService::GData::YouTube::YT::Media::Credit      
WebService::GData::YouTube::YT::Movies      
WebService::GData::YouTube::YT::Music      
WebService::GData::YouTube::YT::Occupation      
WebService::GData::YouTube::YT::Position      
WebService::GData::YouTube::YT::Private      
WebService::GData::YouTube::YT::Rating      
WebService::GData::YouTube::YT::Recorded      
WebService::GData::YouTube::YT::Relationship      
WebService::GData::YouTube::YT::School      
WebService::GData::YouTube::YT::State      
WebService::GData::YouTube::YT::Statistics      
WebService::GData::YouTube::YT::Status      
WebService::GData::YouTube::YT::Uploaded      
WebService::GData::YouTube::YT::Username      
WebService::GData::YouTube::YT::Videoid      

Documentation

WebService::GData::YouTube::Doc::BrowserBasedUpload YouTube Video browser based upload system  
WebService::GData::YouTube::Doc::GeneralOverview General use of the YouTube API Perl client