View on
MetaCPAN
Vadim Likhota (Вадим Лихота)
CPAN Directory VADIML Archive ]
Email vadim-lvv@yandex.ru
CPAN Testers [Module test results] [CPAN Testers Author Matrix]
   

Releases

Distribution Released
Tk-DBI-DBGrid-0.02 grid äëÿ ïðîñìîòðà è ðåäàêòèðîâàíèÿ áàçû. [Download] [Browse] 18 Apr 2005
QtGui-4.004   [Download] [Browse] 04 Feb 2008
QtCore-4.004   [Download] [Browse] 04 Feb 2008